2015/09/14

Yeshua, Ani ohev otcha ישוע, אני אוהב אותךישוע, אני אוהב אותך
Yeshua, Ani ohev otcha.[Jesus, I love you.]